KS4050i

          KS4030i/iR

          KS4030

          KS4020WLB

          KS4020V

          KS4020

          KS4010L

          KS4010

          KCP-C1800

          KCP-C15X0

          KCP-S1000

          KCP-M1500

          KCP-1100

          CPL100

 
Home > 제품소개 > KS4020WLB  
 

KS4020WLB

 

 

유/무선랜을 이용한 초고속 인터넷 단말기

 
구 분 규 격
PRINTER 3-inch 9-Pin Dot Impact Type
MODEM Dial-up(1200/2400bps)
DISPLAY 128x64 Graphic LCD with LED Backlight
MSR 2-Track, 3-Track(Option)
KEYPAD 23 keys(Numeric & Function)
SECURITY RSA-SEED, OpenSSL(Option)
WLAN PCMCIA(PC-CARD 16Bit)
PROTOCOL TCP/IP, UDP, PPPOE, DHCP, TELNET, FTP, TFTP
POWER INPUT-AC110~220V, 60Hz, OUTPUT-DC3.3V,5V,24V
SIZE 184 x 256 x 93 mm
 
신용카드 승인/취소/전화등록
직불카드 승인/취소/확인
포인트카드 승인/취소/조회/차감
자동 카드 인식(신용/직불/보너스)
품목 저장/관리
매출 집계(기간/카드사/결제 수단별)
수표조회 기능
현금 영수증(국세청)/매출 기능
입금 내역 조회 기능
오프 라인 고객 관리 기능
 
 
OS(Embedded Linux)탑제
유/무선랜을 이용한 초고속 인터넷 결제(1~2초)
편리한 프로그램 업그레이드
직불 거래시 핀패드 없이 가능
소형(3인치) 프린터 채용으로 영수증 고속 출력
용지 없슴 자동 인식 기능
LCD 밝기 조정 가능(키로 조절)
편리한 한글 입력 기능
MCR 2Track및 3Track(Option)지원
세련된 디자인의 튼튼한 외형